Gastronomska srednja škola / studentski projekat

Brodogradilište je pozicionirano na Novom Beogradu, na obali reke Save, u blizini konstrukcije novog mosta preko Ade. Ima dobro organizovanu putnu infrastrukturu i direktan pristup glavnim bulevarima. Udaljen je četiri kilometra od centra grada i devet kilometara od aerodroma Nikola Tesla. Ovakav položaj pruža mogućnosti za formiranje hibridnog gradskog centra koji bi obhvatao funkciije stanovanja i poslovanja, kao i druge sadržaje.

 

Pored gastronomske srednje škole, projekat će obuhvatati i sadržaje ugostiteljsko / turističkog karaktera, kako bi se ostvarila upotreba stečenog znanja u praksi: tematski restorani, smještajne jedinice za privremeni boravak, kao i zone za rekreaciju i relaksaciju. Takođe, moguće je organizovati i kurseve kuvanja i razne sezonske manifestacije.

Objekat je postavljen na obali rijeke Save, sa jednim traktom iznad same rijeke, a drugim uz liniju obale, formirajući plato koji se prostire i na vodu, što omogućava jaku povezanost objekta sa okolinom. S obzirom na heterogenost cjeline, zgrada omogućava korisniku da je sagledava kao učesnik u prostoru – percepcija koja zahtjeva kinestetičku aktivnost, ali i da se sa platoa ili vode posmatra kao jedinstvena ,,skulptura“.

 

 

Stuktura objekta obrazovana je od dva ključna činioca: horizontalnih ploča i fasadne konstrukcije. Odnos ovih elemente je omogućio da se oblikuje forma koja je podložna uticajima okoline i čiji ambijenti i doživljaj korisnika potpuno zavisi od spoljašnjih promjena. Projekat istražuje i analizira granice spoljašnjeg i unutrašnjeg, kao i način na koji korisnik koristi te granice. Ovakva kompozicija elemenata čini objekat neodvojivim od okoline, koja postaje njegov sastavni dio u svakom segmentu prostora.

 

 

Interakcija, kao produkt međudejstva objekta i posmatrača, predstavlja osnov svakog umjetničkog djela. Težnja autora svodi se na  postizanje  tog  dijaloga i  razumijevanje među     njegovim činiocima. Interakcija može biti inicirana na različite načine, bilo da su oni pasivnih (na psihološkom nivou) ili aktivnih karakteristika (na kinestetičkom nivou). Da li način predstavljanja umjetnikove ideje utiče na tumačenje posmatrača? Da li intenzitet emotivnih reakcija zavisi od oblika inicijacije dijaloga ili od iskustvenih i kognitivnih mogućnosti samog posmatrača?